Speciale aanbieding 

Begin met werven met een tegoed van € 100 om je eerste vacature te sponsoren.*

Met Gesponsorde Vacatures ontvang je gemiddeld 2x meer sollicitanten dan met niet-gesponsorde vacatures.**
 • Trek het talent aan waar je naar op zoek bent
 • Verbeter je zichtbaarheid in de zoekresultaten
 • Verschijn langer bij meer kandidaten

Dit staat er in een detacheringsovereenkomst (met voorbeeld)

Je bent ondernemer en wilt graag profiteren van de flexibele inzetbaarheid en kennis van tijdelijke (hoog opgeleide) werknemers. Je kunt in dat geval kiezen voor zzp’ers of uitzendkrachten, maar ook voor detachering.  Welke vorm je ook kiest, om nare verrassingen te voorkomen is het belangrijk dat je goede afspraken maakt. In dit artikel ligt de focus op de detacheringsovereenkomst. Je ontdekt wat zo’n overeenkomst precies inhoudt, wat er in ieder geval in moet komen te staan en je krijgt een voorbeeld detacheringsovereenkomst ter inspiratie.

Vacature plaatsen

Wat is een detacheringscontract?

Ben je nog niet heel bekend met detachering? Lees dan eerst het artikel  ‘Wat is detachering en hoe werkt het?‘ Je krijgt hierin uitleg over wat detachering precies inhoudt, waarom detachering mogelijk interessant voor je is en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Past detachering bij je wensen en organisatie en wil je er gebruik van gaan maken? Dan is stap twee het opstellen van een detacheringsovereenkomst. Dit is een contract waarin alle details over detacheringsafspraken zijn vastgelegd.

Let op: een detacheringscontract is géén arbeidscontract! Gedetacheerde werknemers hebben een arbeidscontract bij hun werkgever: dit kan een detacheringsbureau zijn maar ook een andere organisatie. In dit contract staat onder andere informatie over het aantal werkuren, salaris, concurrentiebedingen en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld opleidingsbudget. Als opdrachtgever sta je hier volledig buiten.

Een detacheringsovereenkomst is een ander soort contract. Dit wordt ook wel overeenkomst van opdracht genoemd. Deze overeenkomst heeft niet twee, maar drie belanghebbende partijen:

 1. De uitlener of werkgever. Dit is de organisatie die personeel tegen betaling uitleent.
 2. De gedetacheerde. Dit is de werknemer die het werk uitvoert.
 3. De inlener. Dit ben jij: de organisatie die tijdelijk personeel inhuurt.

Een detacheringsovereenkomst is pas geldig nadat alle partijen deze getekend hebben.

Wat staat er in een detacheringsovereenkomst?

In een detacheringscontract hoort alles te staan wat relevant is bij het tijdelijk inhuren van werknemers, zoals:

 • Gegevens van de inlener en de standplaats.
 • De inhoud van de te verrichten werkzaamheden.
 • De duur van de detachering.
 • Het aantal uren per week/maand dat iemand ingezet gaat worden.
 • Aan wie de gedetacheerde verantwoording gaat afleggen (verlegging van gezagsverhouding).
 • Aansprakelijkheid.
 • Verplichtingen die de gedetacheerde moet nakomen (bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht).
 • De vergoeding voor detachering.
 • Een verwijzing naar de arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de gedetacheerde.
 • Het belemmeringsverbod.

De WAADI en het detacheringscontract

WAADI staat voor Wet Allocatie Arbeid Door Intermediairs. In deze wet zijn een aantal regels vastgelegd voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel. Zo geldt er bijvoorbeeld een registratieplicht voor uitleners en is het verboden om een dienstverband bij de inlener na afloop van de detacheringsperiode te belemmeren (het belemmeringsverbod). Dus: ben je zo tevreden over een gedetacheerde werknemer dat je deze graag in vaste dienst wil nemen? Dan mag de uitlener dat niet verbieden.

Meer informatie over de Waadi vind je op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Detacheringsovereenkomst voorbeeld

Om je op weg te helpen bij het opstellen van een detacheringscontract vind je hieronder een voorbeeld. Gebruik dit enkel ter inspiratie en stem het af op je eigen specifieke situatie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit voorbeeld.

Naam uitlener/werkgever……………gevestigd te ……………geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer…………..rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………
hierna te noemen ‘de uitlenende partij’

en

Naam inlener……………..gevestigd te …………….geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer……………..rechtsgeldig vertegenwoordigd door…………….
hierna te noemen ‘de inlenende partij’

 1. Zijn overeengekomen
  De uitlenende partij detacheert zijn werknemer ……………..geboren op………………en wonend in……………. hierna te noemen ‘de gedetacheerde’,
  bij de inlenende partij, om daar te gaan werken in de functie van ……………….. voor …. uur per week. De werkzaamheden bestaan uit ……………………………………………….
 2. Werktijden, duur en plaats
  De gedetacheerde werkt op de volgende dagen………………van…tot….
  De werkzaamheden vinden plaats op de vestigingsplaats van de inlenende partij te……….
  De werktijden en werkplaats kunnen in overleg gewijzigd worden.
  De detachering gaat in op ………. en eindigt op………..
  Hierna komt deze overeenkomst van rechtswege te vervallen.
 3. Tussentijdse beëindiging en opzegtermijn
  De detachering kan tussentijds worden beëindigd op verzoek van de gedetacheerde of van de uitlenende partij. Er wordt in dat geval een opzegtermijn van …. maand(en) in acht genomen.

  Ook kan de inlenende partij de detachering tussentijds beëindigen en wel met onmiddellijke ingang en zonder verdere opgaaf van redenen.
  Bij beëindiging van het dienstverband van de gedetacheerde bij de uitlenende partij, eindigt de overeenkomst op dezelfde datum als de uitdiensttreding.
 4. Bevoegdheid tot het geven van opdrachten
  De uitlenende partij draagt de bevoegdheid tot het geven van opdrachten aan de gedetacheerde met betrekking tot de in artikel 1 beschreven werkzaamheden en het toezicht daarop over aan de inlenende partij. ……… zal als contactpersoon optreden voor de uitvoering van de overeenkomst. Gedetacheerde legt verantwoording af aan de contactpersoon.
 5. Verplichtingen
  Uitlenende partij:
  De gedetacheerde is gedurende de detachering in dienst van de uitlenende partij. Deze blijft formeel werkgever en verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen aan de gedetacheerde en het naleven van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Ook houdt de uitlenende partij toezicht op de naleving van de Arbowetgeving en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI).

  Inlenende partij:
  De inlenende partij zorgt voor een veilige werkomgeving en is aansprakelijk voor de gedetacheerde op het moment dat deze werk voor de inlenende partij verricht. Ook de inlener moet voldoen aan de Arbowetgeving. De gedetacheerde heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers in een gelijkwaardige functie. De inlenende partij geeft gedetacheerde inzicht in voorschriften en reglementen voor aanvang van de detachering.

  Gedetacheerde:
  De gedetacheerde is verplicht om zich als goed werknemer te gedragen, zich te houden aan voorschriften en reglementen en de werkzaamheden in de functie genoemd in artikel 1 naar behoren uit te voeren.
 6. Detacheringsvergoeding
  De inlenende partij betaalt een detacheringsvergoeding aan de uitlenende partij voor het beschikbaar stellen van de gedetacheerde werknemer.

  De vergoeding bedraagt  € ………. per week exclusief BTW.
  De vergoeding is als volgt opgebouwd:
  ………………………………………………………….
  De uitlenende partij stuurt de inlenende partij eens per ……… een
  gespecificeerde nota. De inlenende partij is verplicht dit bedrag binnen ……….. (termijn) aan de uitlenende partij te voldoen.
 7. Aansprakelijkheid
  De uitlenende partij is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het door gedetacheerde niet, niet volledig of verkeerd uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden.
  Bij schade door grove nalatigheid of opzet van de gedetacheerde kan deze, volgens de wetgeving, verplicht worden tot vergoeding van de schade.
 8. Indiensttreding na detachering
  Wanneer de gedetacheerde na afloop van de detachering in dienst wilt treden van de inlenende partij, dient dit één maand voor afloop van de opdracht kenbaar gemaakt te worden aan de uitlenende partij. Deze is verplicht zich te houden aan het belemmeringsverbod.
 9. Wijzigingen
  Wijzigingen in deze detacheringsovereenkomst mogen alleen doorgevoerd worden met schriftelijke toestemming van alle betrokken partijen.
 10. Ondertekening
  Aldus in drievoud overeengekomen en getekend:

  Namens de uitlenende partij

  ……………………………………….
  Datum van ondertekening: ………………………
  Plaats van ondertekening………………………….Namens de inlenende partij
  ……………………………………….
  Datum van ondertekening: ………………………
  Plaats van ondertekening………………………….Namens de gedetacheerde
  ……………………………………….
  Datum van ondertekening: ………………………
  Plaats van ondertekening………………………….

Je weet nu wat een detacheringscontract is en hoe zo’n contract eruit ziet. Zorg er altijd voor dat je contractueel gezien alles goed geregeld hebt wanneer je met gedetacheerden en detacheringsbureaus gaat werken. Zo kom je nooit voor onverwachte verrassingen te staan.

Vacature plaatsen

Klaar om te beginnen?

Vacature plaatsen

*Indeed biedt deze informatie aan als een gunst voor de gebruikers van deze site. Merk op dat we niet je adviseur zijn voor juridische zaken of zaken met betrekking tot aanwerving. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vacatures en geen van de hier opgenomen informatie vormt een garantie voor de prestaties.